Site announcements

Kruyong  Channgam
การเรียนเป็นการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้น
โดย Kruyong Channgam - พฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2017, 9:16AM
 

              การเรียนออนไลน์ช่วยนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา เนื่องจากระบบการเรียนของอาชีวศึกษาจะเน้นการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมครูผู้สอนจำเป็นต้องสร้างสื่อการเรียนแบบออนไลน์ให้มากขึ้น

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(44 คำ)